Lễ Các Thánh – Lễ Trọng, Lễ Buộc

 • Lễ Vọng Các Thánh sẽ được cử hành vào ngày 31 tháng 10 vào lúc:
  • 6:00 PM - tiếng Việt
  • 7:30 PM - tiếng Spanish
 • Lễ Các Thánh sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng 11 vào lúc:
  • 8:30 AM - tiếng Việt
  • 5:30 PM - tiếng Việt
  • 7:00 PM - tiếng Việt
 • Lễ Các Linh Hồn sẽ được cử hành vào ngày 2 tháng 11 vào lúc:
  • 8:30 AM - tiếng Spanish
  • 6:00 PM - song ngữ (Việt-Spanish)

x