Lễ Các Thánh – Lễ Trọng, Lễ Buộc

 • Lễ Vọng Các Thánh sẽ được cử hành vào ngày 31 tháng 10 vào lúc:
  • 6:00 PM – tiếng Việt
  • 7:30 PM – tiếng Spanish
 • Lễ Các Thánh sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng 11 vào lúc:
  • 8:30 AM – tiếng Việt
  • 5:30 PM – tiếng Việt
  • 7:00 PM – tiếng Việt
 • Lễ Các Linh Hồn sẽ được cử hành vào ngày 2 tháng 11 vào lúc:
  • 8:30 AM – tiếng Spanish
  • 6:00 PM – song ngữ (Việt-Spanish)

x