Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Lịch trình Lễ Quan Thầy Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Lễ Trọng, Lễ Buộc, như sau:
  • Thứ Ba - Lễ Vọng, ngày 14 tháng 8:
  • 5:30PM - Thánh Lễ Tiếng Việt
  • 7:00PM - Thánh Lễ Tiếng Spanish
Thứ Tư - Lễ Quan Thầy, ngày 15 tháng 8:
  • 8:30AM - Thánh Lễ Tiếng Việt
  • 5:30PM - Thánh Lễ Tiếng Việt
  • 7:00 PM - Thánh Lễ Tiếng Việt

x