Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Lịch trình Lễ Quan Thầy Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Lễ Trọng, Lễ Buộc, như sau:

  • Thứ Ba – Lễ Vọng, ngày 14 tháng 8:
  • 5:30PM – Thánh Lễ Tiếng Việt
  • 7:00PM – Thánh Lễ Tiếng Spanish

Thứ Tư – Lễ Quan Thầy, ngày 15 tháng 8:

  • 8:30AM – Thánh Lễ Tiếng Việt
  • 5:30PM – Thánh Lễ Tiếng Việt
  • 7:00 PM – Thánh Lễ Tiếng Việt

x