Lịch trình mùa chay và tuần thánh 2017

LỊCH TRÌNH MÙA CHAY

Ði Đàng Thánh Giá (7:45AM) Thứ Sáu 3/3 – 7/4 Ngắm Ðứng (5:30pm-7:00pm) Thứ Tư 8/3 – 12/4 Giải Tội Mùa Chay Thứ Hai 27/3/2017 7:00-9:00PM 3 Thứ Tiếng Diễn Nguyện Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu Thứ Sáu 7/4/2017 – 7:00pm Tiếng Anh


LỊCH TRÌNH TUẦN THÁNH

**Không có lễ 4:30 PM và 6:30 PM, thay vào là lễ tiếng Việt lúc 5:00 PM

Chúa Nhật Lễ Lá 9/4/17: 6 giờ 30 sáng – Lễ Tiếng Việt 8 giờ 30 sáng – Lễ Tiếng Việt 10 giờ 30 sáng – Lễ Tiếng Việt 12 giờ 15 trưa – Rước Kiệu 6 giờ 30 chiều – Lễ Tiếng Việt

Thứ Hai & Thứ Ba Tuần Thánh: 10/4/2017 & 11/4/2017 8 giờ 30 sáng – Thánh Lễ

Thứ Tư Tuần Thánh 12/4/2017 8 giờ 30 sáng – Thánh Lễ 5 giờ 30 chiều – Ngắm Ðứng Thứ Năm

Tuần Thánh 13/4/2017 8 giờ 30 sáng – Kinh Phụng Vụ Ban Sáng Tiếng Việt trong Nhà Thờ 6 giờ chiều – Thánh Lễ Tiệc Ly 3 thứ tiếng 7 giờ tối đến 12 giờ khuya – Các Giờ Chầu Thánh Thể

Thứ Sáu Tuần Thánh 14/4/17 8 giờ 30 sáng – Kinh Phụng Vụ Ban Sáng Tiếng Việt trong Nhà Thờ 3 giờ chiều – Suy Tôn Lòng Chúa Thương Xót và đi Ðàng Thánh Giá 5 giờ chiều – Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu 7 giờ tối – Ngắm Đứng (trong Hội trường) 9 giờ tối – Tháo Đanh Chúa Giêsu (trong Nhà Thờ)

Thứ Bảy Tuần Thánh 15/4/17 8 giờ sáng – Kinh Phụng Vụ Ban Sáng Tiếng Việt trong Nhà Thờ 5 giờ chiều – Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Tiếng Anh và Tiếng Mễ 8 giờ tối – Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Tiếng Việt

Chúa Nhật Lễ Phục Sinh 16/4/17 6 giờ 30 sáng – Thánh Lễ Tiếng Việt 8 giờ 30 sáng – Thánh Lễ Tiếng Việt trong Nhà Thờ và Hội Trường 10 giờ 30 sáng – Thánh Lễ Tiếng Việt trong Nhà Thờ và Hội Trường 5 giờ chiều—Thánh Lễ Tiếng Việt

x