Lịch trình mùa chay và tuần thánh 2018

LỊCH TRÌNH MÙA CHAY


Ði Đàng Thánh Giá (7:45AM)
Thứ Sáu 23/2 – 23/3
Ngắm Ðứng (5:30pm-7:00pm)
Thứ Tư 8/3 – 12/4
Giải Tội Mùa Chay
Thứ Hai12/3/2018 lúc 7:00-9:00PM 3 Thứ Tiếng
Diễn Nguyện Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu
Thứ Sáu 23/3/2018 – 7:00pm Tiếng AnhLỊCH TRÌNH TUẦN THÁNH


**Không có lễ 4:30 PM và 6:30 PM, thay vào là lễ tiếng Việt lúc 5:00 PM


Chúa Nhật Lễ Lá 25/3/18:
6 giờ 30 sáng –Thánh Lễ Tiếng Việt
8 giờ 30 sáng –Thánh Lễ Tiếng Việt
10 giờ 30 sáng –Thánh Lễ Tiếng Việt
12 giờ 15 trưa – Rước Kiệu
4:30 PM chiều –Thánh Lễ tiếng Anh
6 giờ 30 chiều –Thánh Lễ Tiếng Việt


Thứ Hai & Thứ Ba Tuần Thánh: 26/3/2018 & 27/3/2018
8 giờ 30 sáng – Thánh Lễ


Thứ Tư Tuần Thánh 28/3/2018
8 giờ 30 sáng – Thánh Lễ
5 giờ 30 chiều – Ngắm Ðứng Thứ Năm


Tuần Thánh 29/3/2018
8 giờ 30 sáng – Kinh Phụng Vụ Ban Sáng Tiếng Việt trong Nhà Thờ
6 giờ chiều – Thánh Lễ Tiệc Ly 3 thứ tiếng
7 giờ tối đến 12 giờ khuya – Các Giờ Chầu Thánh Thể


Thứ Sáu Tuần Thánh 30/3/2018
8 giờ 30 sáng – Kinh Phụng Vụ Ban Sáng Tiếng Việt trong Nhà Thờ
3 giờ chiều – Suy Tôn Lòng Chúa Thương Xót và đi Ðàng Thánh Giá
5 giờ chiều – Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu
7 giờ tối – Ngắm Đứng (trong Hội trường)
9 giờ tối – Tháo Đanh Chúa Giêsu (trong Nhà Thờ)


Thứ Bảy Tuần Thánh 31/3/2018
8 giờ sáng – Kinh Phụng Vụ Ban Sáng Tiếng Việt trong Nhà Thờ
5 giờ chiều – Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Tiếng Anh và Tiếng Mễ
8 giờ tối – Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Tiếng Việt


Chúa Nhật Lễ Phục Sinh 1/4/2018
6 giờ 30 sáng – Thánh Lễ Tiếng Việt
8 giờ 30 sáng – Thánh Lễ Tiếng Việt trong Nhà Thờ và Hội Trường
10 giờ 30 sáng – Thánh Lễ Tiếng Việt trong Nhà Thờ và Hội Trường
5 giờ chiều—Thánh Lễ Tiếng Việt


**Không có lễ 4:30PM và 6:30PM, thay vào là lễ tiếng Việt lúc 5:00PM

x