Quỹ Mục Vụ 2017

Quý vị nào đã hứa đóng tiền cho Quỹ Mục Vụ của Giáo Xứ, xin hoàn tất số tiền đã hứa trước ngày 31 tháng 12 năm 2017 để được hưởng lợi ích của việc khấu trừ thuế cho năm 2017. Tất cả những đóng góp của quý vị từ bây giờ cho đến cuối năm sẽ được hoàn trả lại cho các mục vụ và sinh hoạt của Giáo Xứ. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại cho sự đóng góp của quý vị.

x