RCIA-VIỆT (GIÁO LÝ DỰ TÒNG-VIỆT)

Xin quý vị liên lạc trực tiếp với văn phòng Sơ Tin Nguyễn để được giúp đỡ về việc ghi danh Giáo Lý Dự Tòng Người Lớn theo số điện thoại (714) 775 -6200, Ext 207. Xin cảm ơn.

x