VĂN PHÒNG ĐÓNG CỬA

Văn phòng Giáo Xứ sẽ đóng cửa sau Thánh Lễ 8:30am sáng, thứ Hai ngày 28 tháng 5, 2018 nhân dịp ngày lễ Các Chiến Sĩ Trận Vong. Văn phòng sẽ mở cửa vào ngày kế tiếp. Xin cảm ơn.

x