CÁC CHA ÐI TĨNH TÂM 2019

Các Linh Mục sẽ đi Tĩnh Tâm từ thứ Hai ngày 3, tháng 6 đến thứ Sáu ngày 7, tháng 6, 2019. Trong trường hợp cần sức dầu bệnh nhân, xin liên lạc ở số 714-644-9636. Xin Cộng Đoàn thêm lời cầu nguyện cho các Cha.

x