KHẤN CHO CÁC HIỀN PHỤ

Giáo Xứ sẽ có lần khấn đặc biệt cho các Hiền Phụ trong suốt tháng 6 nhân ngày Lễ của những người Cha. Xin Cộng Đoàn lấy bao thơ khấn tại cuối nhà thờ để cùng cầu nguyện cho các người Cha còn sống cũng như đã qua đời.

x