LỄ CÁC THÁNH – LỄ TRỌNG, LỄ BUỘC

Lễ Vọng Các Thánh sẽ được cử hành vào ngày 31 tháng 10, 2018 vào lúc:

  • 5:30PM – tiếng Việt
  • 7:00PM – tiếng Spanish

Lễ Các Thánh sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng 11, 2018 vào lúc (xin lưu ý, sẽ không có Giải Tội vào 9:15 sáng) :

  • 8:30AM – tiếng Việt
  • 5:30PM – tiếng Việt
  • 7:00PM – tiếng Việt

Lễ Các Linh Hồn sẽ được cử hành vào ngày 2 tháng 11, 2018 vào lúc:

  • 8:30AM – tiếng Việt
  • 6:00PM – song ngữ (Việt-Spanish)

x