LỄ CÁC THÁNH – LỄ TRỌNG, LỄ BUỘC

Lễ Vọng, Lễ Các Thánh – Lễ Trọng, Lễ Buộc sẽ được cử hành ngày thứ Năm, 31 tháng 10, 2019 lúc:

  • 5:30PM – tiếng Việt
  • 7:00PM – tiếng Spanish

Lễ Các Thánh – Lễ Trọng, Lễ Buộc sẽ được cử hành ngày thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019 lúc:

  • 8:30AM – tiếng Việt
  • 5:30PM – tiếng Việt
  • 7:00PM – tiếng Việt

Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn sẽ được cử hành ngày thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019 vào lúc:

  • 8:00AM – Song Ngữ

Xin mời ông bà anh chị em đến tham dự Thánh Lễ đông đủ.

x