THÁNG NGĂN NGỪA HÀNH ĐỘNG LẠM DỤNG TRẺ EM

Giáo phận Orange vẫn tiếp tục giúp những người đã trải qua tình trạng bị lạm dụng và gia đình họ. Khi chúng ta bước vào tháng 4 là tháng Ngăn Ngừa các Lạm Dụng nơi Trẻ em, Giáo phận muốn xác nhận lại một lần nữa là Giáo phận muốn cam kết giúp đỡ các nạn nhân và gia đình họ được chữa lành và tìm thấy bình an. Nếu quý vị hay người nào quý vị biết đã là nạn nhân của sự lạm dụng tình dục trong Giáo phận do một nhân viên, một người tình nguyện, hay một giáo sĩ, xin vui lòng gọi cho Văn phòng Đặc trách Giúp Đỡ của Giáo phận ở số (800) 364-3064 để được giúp đỡ và hướng dẫn. www.rcbo.org/group/child-and-youth-protection/

x