Tĩnh tâm mùa chay 2019 cùng Cha Bartolomeo Phạm Đức Thịnh – Giáo Xứ Mẹ La Vang, Santa Ana

x