Văn Phòng Giáo Xứ sẽ đóng cửa thứ Hai ngày 27 tháng 5, 2019

Văn Phòng Giáo Xứ sẽ đóng cửa thứ Hai ngày 27 tháng 5, 2019 nhân dịp ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong. Nhà thờ sẽ đóng cửa sau Thánh Lễ 8:30AM sáng. Các hội đoàn sẽ không họp mặt vào ngày này. Xin cảm ơn.

x