Office Staff

VĂN PHÒNG MỤC VỤ 

Deacon David Phan Business Manager, Ext. 8701 


Hilda McLean Office Manager, Safe Environment,
(714) 775-6200 Ext. 8700 
Email : hmclean@ourladyoflavang.org


Mrs. Lizbeth Noriega
Office Secretary
(714) 775-6200 Ext. 8702
Email: Lnoriega@ourladyoflavang.org


Hải Trần
Parish Secretary,
(714) 775-6200 Ext. 8702
Email: parish@ourladyoflavang.org


Sr. Thu Huong Nguyen LHC, –
Vietnamese Faith Formation Coordinator
Giáo Lý Thiếu Nhi & Thêm Sức, Giáo Lý Người Lớn RCIA-Tiếng Việt,
(714) 775-6200 Ext. 8704 
Email: Sr.HNguyen@ourladyoflavang.org


Ms Paola Flores
President of the Hispanic Council
(714) 775-6200
Email: Pflores@ourladyoflavang.org


Mr. Cristobal Gomez
Spanish Faith Formation Coordinator
Educación Religiosa en Español RCIA-Español,
(714) 775-6200 Ext. 8706 
Email: Cgomez@ourladyoflavang.org

– Esperanza Jimenez Confirmation- Youth 4 Truth-Young Adult, RCIA-English (714) 605-6799 

– Minh Nguyễn Parish Secretary, Facility Coordinator Ext. 8703 

– Alejandro Lozano Jóvenes Para Cristo/ JPC (714) 337-8768 en Español 

– Jimmy Nguyen Thiếu Nhi Thánh Thể / Eucharistic Youth (714) 781-9622 dmlvtntt@gmail.com 

– Cindy Ngọc Trần Trường Việt Ngữ / Viet School (714) 337-1292 vietngulavang@gmail.com 

– Trang Vũ Tang Lễ/ Bereavement (657) 610-5513 

– Quyền Vũ Chủ Tịch BTV / Vietnamese Council (714) 878-0119 

x