Nhân Viên

VĂN PHÒNG MỤC VỤ 

Deacon David Phan Business Manager, Ext. 8701 

Hilda McLean Office Manager, Safe Environment, Ext. 8700 

Lizbeth Noriega Parish Secretary 

Minh Nguyễn Parish Secretary, Facility Coordinator Ext. 8703 

Hải Trần Parish Secretary, Ext. 8702 

Sr. Thu Huong Nguyen LHC, – Giáo Lý Thiếu Nhi & Thêm Sức, Giáo Lý Người Lớn RCIA-Tiếng Việt, Ext. 8704 

Esperanza Jimenez Confirmation- Youth 4 Truth-Young Adult, RCIA-English (714) 605-6799 

Cristobal Gomez Educación Religiosa en Español RCIA-Español, Ext. 8706 

Alejandro Lozano Jóvenes Para Cristo/ JPC (714) 337-8768 en Español 

Jimmy Nguyen Thiếu Nhi Thánh Thể / Eucharistic Youth (714) 781-9622 dmlvtntt@gmail.com 

Cindy Ngọc Trần Trường Việt Ngữ / Viet School (714) 337-1292 vietngulavang@gmail.com 

Trang Vũ Tang Lễ/ Bereavement (657) 610-5513 

Quyền Vũ Chủ Tịch BTV / Vietnamese Council (714) 878-0119 

Paola Flores Hispanic Community Council / Consejo de la Comunidad Hispana (714) 852-2203 

x