Giờ Thánh Lễ

Lễ Ngày Thường Lễ Thứ Bảy Lễ Chúa Nhật
8:30AM Thứ Hai (Tiếng Việt) 8:00AM (Tiếng Việt) 6:30AM (Tiếng Việt)
8:30AM Thứ Ba (Tiếng Việt) 6:00PM (Tiếng Việt & Tiếng Anh) 8:30AM (Tiếng Việt)
8:30AM Thứ Tư (Tiếng Việt) 8:00PM Tân-Kitô Hữu (Tiếng Mễ) 10:30AM (Tiếng Việt)
8:30AM Thứ Năm (Tiếng Mễ) 12:30PM (Tiếng Mễ)
8:30AM Thứ Sáu (Tiếng Việt) 4:00 PM
Giới Trẻ (Tiếng Anh)
6:00PM (Tiếng Việt)

x