Ghi Danh Vào Giáo Xứ

 

GHI DANH CHO NHỮNG GIA ĐÌNH MỚI ĐẾN:  Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang  tạo điều kiện làm hồ sơ ghi danh cho những gia đình mới chuyển đến và những gia đình cũ chưa ghi danh vào Giáo Xứ. Xin điền hồ sơ xin ghi danh bên dưới và gửi về văn phòng giáo xứ.

Người phụ trách: cha giám quản Tôma Kiệt Tạ qua số điện thoại 714-775-6200

Click vào đây để Download mẫu đơn

 
 

x