Các Đoàn Thể trong Giáo Xứ

 

 

Hội Đoàn Trưởng đại diện | Thông Tin Liên Lạc
Các bà mẹ Công Giáo
Huynh Đoàn Đa Minh Chị Liễu Đỗ | 657-206-9996 – Lieudo52@icloud.com
Đoàn Liên Minh T/Tâm Anh Paul Nguyễn | 714-623-1400 – Paul93354@gmail.com
Phong Trào Cursillo Anh Nguyễn Hữu Hãn | 714-260-3949 – Hannguyen7222@gmail.com
Legio Marie ( Senior ) Chị Ngọc Anh | 714-383-2923 
Legio Marie  (Junior) Cô Hà | 714-340-9051 
Thiếu Nhi Thánh Thể Christine Trần | 714-244-8273 – Chirtinetran401@gmail.com
Trường Việt Ngữ Cindy Trần | 714-337-1292 – cindyngoctran@yahoo.com
 
 
 

x