An Táng

Nội Quy An Táng

  1. Lễ viếng từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.
  2. Chúng tôi muốn dành thứ sáu cho giáo dân Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang
  3. Một gia đình người quá cố được dành cho mỗi ngày trong tuần.
  4. Không làm lễ tang vào thứ bảy hoặc chủ nhật.
  5. Giờ tang lễ từ 11:00 AM đến 6:00 PM. Mọi việc sẽ được cố gắng thu sếp trước 6:00 PM cùng ngày.
  6. Nếu có Thánh Lễ trong ngày viếng, thì Thánh Lễ sẽ diễn ra lúc 5:00PM, sau đó mọi việc sẽ phải xong trước 6:00 PM.
  7. Tang lễ diễn ra từ thứ 2 đến thứ 6 lúc 8:30AM hoặc thứ 7 lúc 8:00AM, trừ khi Nhà Thờ có giờ trống vào lúc khác.
  8. Để biết thêm chi tiết việc An Táng, xin liên hệ Văn Phòng Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang (714) 775-6200
Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Không có Tang Lễ: lúc 8:30am Tang Lễ: lúc 8:30am Tang Lễ: lúc 8:30am Tang Lễ: lúc 8:30am Tang Lễ: lúc 8:30am Lễ Cưới: lúc 10:00am 12:00pm 2:00pm
Viếng: 11am – 6pm Viếng: 11am – 6pm Viếng: 11am – 6pm Viếng: 11am – 6pm Viếng: 11am – 6pm
Tang lễ: lúc 5:00pm Tang lễ: lúc 5:00pm Tang lễ: lúc 5:00pm Tang lễ: lúc 5:00pm Tang lễ: lúc 5:00pm
Kết thúc: 6pm Kết thúc: 6pm Kết thúc:6pm Kết thúc: 6pm Kết thúc: 6pm

 

x