Các Ban Phụng Vụ

 
Ban Phụng Vụ Trưởng đại diện
Ban Phòng Thánh Anh Thuận / Bác Ngôn
Thừa Tác Viên Thánh Thể Anh Quý / Anh Martin
Thừa Tác Viên Lời Chúa Chị Mary / Anh Tân
Ban Rao Lễ Chị Mỹ Dzung
Ban Giúp Lễ Chị Dung / Anh Liêm
Projector/Slideshow Anh Duy / Chị Thảo
Livestream Amy / Việt
Ban Tiếp Tân Anh Tuấn / Anh Minh
Các ca đoàn:
CĐ Emanuel (Thánh Lễ chiều Thứ Bảy: 6:00PM) Chị Oanh / Anh Đức
CĐ St. Cecilia (Thánh Lễ hằng ngày, Lễ Chúa Nhật 6:30AM) Chị Mỹ Hường / Anh Phú
CĐ Đức Mẹ La Vang (Thánh Lễ Chúa Nhật 8:30AM) Anh Diệp / Anh Thái
CĐ Ave Maria (Thánh Lễ Chúa Nhật 10:30AM) Anh Diệp / Thịnh Võ
CĐ Gloria (Thánh Lễ Chúa Nhật 6:30PM) Chị Mộng Thủy / Anh Hải

x