Giáo Lý Lớp 1-8

Chương Trình Giáo Lý Lớp 1 đến Lớp 8

Tiếng Việt và tiếng Anh (Bilingual)
Từ 6 tuổi đến 13 tuổi / Từ lớp 1 đến lớp 8
Phụ trách: Sơ Tin Nguyễn

Phone: (714) 775-6200, Ext. 207

E-mail:

Khai Giảng: Thứ Bảy, 19 tháng 9
Ngày Học: Các ngày thứ Bảy hàng tuần
Giờ Học: Ca I, 10:30 sáng – 12:00 trưa
Ca II, 12:30 trưa – 2:00 trưa
Lệ Phí: Gia đình 1 em = $ / 1 em
Gia đình 2 em = $ / 2 em
Gia đình 3-5 em = $ / 3-5 em

Ngày Ghi Danh:
-Thứ Bảy, ngày 15/8/2015 từ 1:00PM – 5:30PM
-Thứ Bảy, ngày 5/9/2015 từ 1:00PM – 5:30PM
-Thứ Bảy, ngày 12/9/2015 từ 1:00PM – 5:30PM

HẠN CHÓT: Kể từ ngày khai giảng, chúng tôi không còn nhận Đơn Ghi Danh nữa.

Xin Lưu Ý: Đơn Ghi Danh cho năm học sau, sẽ được phát ra vào tháng 5.

Văn Phòng: Nằm ngay sau lưng tượng đài Đức Mẹ La Vang

Giờ Mở Cửa: Thứ Hai – Thứ Bảy, 9:00 AM– 12:00 PM, 1:00 PM – 5:30 PM

x