Diễn Nguyện Cuộc Thương Khó
Chúa Giêsu

Thứ Sáu 27/3/2015
7:00PM - Tiếng Anh

  Standing Meditation-Vietnamese
Wednesdays, 3/25/15 - 6:00PM
Passion Play-English
Friday, 3/27/2015 - 7:00PM
  Obra de la Pasión del Señor en Inglés
Viernes 3/27/2015A las 7:00PM
 

LỊCH TRÌNH TUẦN THÁNH

 

HOLY WEEK SCHEDULE

 

CALENDARIO PARA LA
SANTA SEMANA

 


Chúa Nhật Lễ Lá 29/3/15
6 giờ 30 sáng – Lễ Tiếng Việt
8 giờ 30 sáng - Lễ Tiếng Việt
10 giờ 30 sáng - Lễ Tiếng Việt
6 giờ 30 chiều - Lễ Tiếng Việt

Thứ Hai đến Thứ Ba Tuần Thánh
30/3/15 - 31/3/15

8 giờ 30 sáng - Thánh Lễ

Thứ Tư Tuần Thánh 1/4/15
8 giờ 30 sáng - Thánh Lễ
6 giờ chiều - Ngắm Ðứng

Thứ Năm Tuần Thánh 2/4/15
8 giờ 30 sáng - Kinh Phụng Vụ Ban Sáng Tiếng Việt trong Nhà Thờ
6 giờ chiều - Thánh Lễ Tiệc Ly
7 giờ 30 chiều đến 24 giờ - Chầu Thánh Thể

Thứ Sáu Tuần Thánh 3/4/15
8 giờ 30 sáng - Kinh Phụng Vụ Ban Sáng Tiếng Việt trong Nhà Thờ
3 giờ chiều – Suy Tôn Lòng Chúa Thương Xót và Ði Ðàng Thánh Giá
5 giờ chiều - Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu (Tiếng Việt trong nhà thờ)
7 giờ tối - Ngắm Đứng (trong Hội trường)

Thứ Bảy Tuần Thánh 4/4/15
8 giờ sáng - Kinh Phụng Vụ Ban Sáng Tiếng Việt trong Nhà Thờ
5 giờ chiều - Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Tiếng Anh và Tiếng Mễ
8 giờ tối - Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Tiếng Việt
11 giờ tối đến 5 giờ sáng - Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Tiếng Mễ

Chúa Nhật Lễ Phục Sinh 5/4/15
6 giờ 30 sáng – Thánh Lễ Tiếng Việt
8 giờ 30 sáng - Thánh Lễ Tiếng Việt trong Nhà Thờ và Hội Trường
10 giờ 30 sáng - Thánh Lễ Tiếng Việt trong Nhà Thờ và Hội Trường
5 giờ chiều—Thánh Lễ Tiếng Việt

**Không có lễ 4:30 PM và 6:30 PM, thay vào là lễ tiếng Việt lúc 5:00 PM


 


Palm Sunday 3/29/2015
6:30 AM – Mass (Vietnamese)
8:30 AM – Mass (Vietnamese)
10:30 AM - Mass (Vietnamese)
12:30 PM - Procession & Mass (Spanish)
4:30 PM - Mass (English)
6:30 PM – Mass (Vietnamese)

Holy Monday - Holy Tuesday 3/30/15 - 3/31/15
5:00 AM - Neo-Cat Laudes
8:30 AM – Mass Holy Wednesday 4/1/15
5:00 AM - Neo-Cat Laudes 8:30 AM - Mass
6:00 PM - Vietnamese Standing Meditation

Holy Thursday 4/2/15 Mass of the Lord’s Supper
5:00 AM- Neo-Cat Morning Prayer
8:30 AM - Morning Prayer

  • Vietnamese – in the Church
  • Spanish – in the Pastoral Center


6:00 PM - Mass of the Lord’s Supper (Trilingual Mass)
7:30 PM - Eucharistic Adoration in Pastoral Center until 12:00 AM

Good Friday 4/3/15
The Celebration of the Passion of the Lord
5:00 AM- Neo-Cat Morning Prayer
8:30 AM - Morning Prayer Vietnamese – in the Church Spanish – in the Pastoral Center
3:00 PM – Trilingual Divine Mercy Chaplet & Trilingual Station of the Cross
5:00 PM – Vietnamese Commemoration of the Passion of the Christ in Church
7:00 PM – Spanish Commemoration of the Passion of the Christ in Church
7:00 PM – Vietnamese Standing Meditation in Pastoral Center

Holy Saturday 4/4/15 – Easter Vigil
8:00 AM - Morning Prayer Vietnamese – in the Church Spanish – in the Pastoral Center
9:00 AM – Rehearsal for Spanish RCIA
5:00 PM - Vigil of Easter Mass Spanish & English
8:00 PM – Vigil of Easter Mass Vietnamese
11:00 PM – Vigil of Easter Mass Neo_Cat (Spanish) Easter

Sunday 4/5/15 The Solemnity of the Lord’s Resurrection 6:30 AM – Mass (Vietnamese) in Church
8:30 AM - Mass (Vietnamese) in Church
8:30 AM - Mass (Vietnamese) in Pastoral Center
10:30 AM - Mass (Vietnamese) in Church
10:30 AM - Mass (Vietnamese) in Pastoral Center
12:30 PM - Mass (Spanish) in Church 5:00 PM - Mass (Vietnamese) in Church.

** No 4:30PM English Mass & 6:30PM Vietnamese Mass

 


Domingo de Ramos 3/29/2015
12:30PM Procesión y Misa

Lunes Santo 3/30/205
5:00AM Neo-Cat Laudes
8:30AM Misa en Vietnamita

Martes Santo 3/31/2015
5:00AM Neo-Cat Laudes
8:30AM Misa en Español

Miércoles Santo 4/1/2015
5:00AM Neo-Cat Laudes
8:30AM Misa en Vietnamita

Jueves Santo 4/2/2015
5:00AM Neo-Cat Laudes
8:30AM Laudes Vietnamita–Iglesia
8:30 AM Laudes Español-Centro Pastoral 6:00PM Misa Trilingue La Cena del Señor 7:30PM Adoración Eucaristica-Centro Pastoral hasta 12:00AM

Viernes Santo 4/3/2015
5:30AM Neo-Cat Laudes
8:30AM Laudes en Vietnamita-Iglesia
8:30AM Laudes en Español-Centro Pastoral 3:00PM Rosario Divina Misericordia y Via Crucis - Trilingue
7:00PM Celebración de la Pasión del Señor -Iglesia

Sábado Santo 4/4/2015
8:00AM Laudes Vietnamita—Iglesia Español— Centro Pastoral
9:00AM Ensayo de RCIA Español
5:00PM Misa en Español e Inglés
8:00PM Misa en Vietnamita
11:00PM Misa Neo-Cat

Domingo de Pascua 4/5/2015
12:30PM Misa No Misa de Inglés 4:30PM

Quĩ Mục Vụ - PSA 2015 - Hằng Năm

Quí ông bà và anh chị em thân mến!
Giáo xứ chúng ta đã bắt đầu vận động cho Quĩ Mục Vụ - PSA. Hằng năm, Ðức Cha Vann, Giám mục Giáo phận Orange, mời gọi các giáo dân trong toàn giáo phận giúp ngài chu toàn những chương trình mục vụ và đào tạo các linh mục, thầy sáu, đào tạo các giáo lý viên, giúp các chương trình bác ái công giáo trong toàn giáo phận, tù nhân và người nghèo... Mỗi giáo xứ có một chỉ tiêu khác nhau.
Năm nay giáo xứ Ðức Mẹ La Vang đóng góp cho tòa giám mục giáo phận là $53,000 dollars. Chúng tôi xin mời gọi mỗi gia đình hưởng ứng đóng góp cho Quĩ Mục Vụ - PSA là $200 dollars. Chúng ta có thể trả góp trong vòng 10 tháng, mỗi tháng $20 dollars, mỗi tuần $5 dollars, mỗi ngày 72 cents. Nếu gia đình chúng ta được Chúa và Ðức Mẹ ban cho khá giả hơn, xin chúng ta có thể đóng góp hơn mức $200 cho Quĩ Mục Vụ - PSA.
Hưởng ứng bằng tiền mặt (cash), hoặc ngân phiếu (check), ghi Memo là trả cho: Orange Catholic Foundation), xin mang phong bì đến văn phòng giáo xứ, hoặc bỏ phong bì vào các giỏ tiền trong thánh lễ Chúa Nhật hàng tuần. Ngoài ra, để hưởng ứng online, xin vào thẳng website của tòa giám mục @ http://orangecatholicfoundation.org/psa/ .
Một lần nữa giáo xứ xin chân thành tri ân sự quảng đại của quí ông bà và anh chị em đã đóng góp cho Quĩ Mục Vụ - PSA của giáo phận, cũng như các quĩ Tôn Vinh Chúa Kitô, quĩ xây Đài Đức Mẹ và Tòa Nhà Giáo Dục Đức Tin. Nguyện xin Chúa Kitô qua lời chuyển cầu của Ðức Mẹ La Vang trả công bội hậu và ban muôn ơn lành trên toàn thể qúi vị.
Xin nhấn vào đây để hưởng ứng online


Dear brothers and sisters in Christ,
Our Lady of La Vang parish is launching the campaign for the 2015 Pastoral Services Appeal (PSA). The Diocese of Orange is comprised of 62 parishes and 4 pastoral centers. It would be impossible to accommodate the various minis-try and organizational needs that the diocese provides without the ongoing support of the PSA. We would like to remind you that you are an important part of the parish family and the larger family of the Diocese of Orange. With the start of the new calendar year, you are encouraged to pledge what you can to support the 2015 Pastoral Services Appeal. Each parish has an established diocesan contributions target. Once that goal has been met, all other funds automatically revert to the parish itself. This PSA feature has become an important asset to our parish as these additional funds have enabled building projects, educational upgrades and other important parish-based improvements to occur. Please pledge generously so we can together say that we are “Proud to be Catholic”. Thank you so very much for your generosity. May God bless you and your family now and always! Contribute your 2015 PSA online, please click here


Queridos hermanos y hermanas en Cristo!
Nuestra parroquia acaba de empezar la campaña para PSA 2015. Cada año nuestro Obispo Kevin Vann hace un llamado a todos los fieles de la Diócesis para ayudarlo a cumplir con sus proyectos ministeriales en la Diócesis de Orange. Los proyec- tos son para la educación a los futuros sacerdotes, el apoyo a los sacerdotes jubilados, ministerio de la prisión, y caridades católicas. Este año el obispo Vann pidió a nuestra parroquia para apoyarlo con la cantidad de $53,000 dólares. Para conse- guirlo les pido que cada familia de nuestra parroquia done $ 200 dólares para el PSA 2015. Pero si usted puede donar más, por favor hágalo. Por favor, tome un sobre de PSA 2015 y ponga el cheque o el efectivo y regresarlo a la canasta de colección o a la oficina. Una vez más, estoy muy agradecido con todos ustedes por su generosidad a nuestra parroquia y nuestra Dióce- sis. Que el Señor, por intercesión de Nuestra Señora de La Vang bendiga y recompense a cada uno de ustedes por su amor y apoyo a nuestra parroquia. Haga su contribucion para PSA 2015 por internet, presione aqui

Lá Thư Cha Chánh Xứ

Chúa Nhật Lễ Lá, ngày 29 tháng 3, 2015

Quí Ông Bà và Anh Chị Em thân mến!

Hôm nay Chúa Nhật Lễ Lá bắt đầu Tuần Thánh. Ngày mai thứ Hai tại Giáo Xứ St. Columban sẽ có Thánh Lễ Truyền Dầu lúc 5:30pm. Ðây là một Thánh Lễ qui tụ đông đảo các Ðức Giám Mục, quí Cha, quí Tu Sĩ Nam Nữ và giáo dân trong giáo phận Orange.

Ðức Cha Kevin Vann sẽ làm phép ba thứ dầu trong thánh lễ đặc biệt này. Dầu Thánh, Dầu Dự Tòng và Dầu Bệnh Nhân. Tuần này chúng ta cũng có ba ngày trọng đại gọi là Tam Nhật Thánh.

Thứ Năm Lễ Tiệc Ly lúc 6pm chiều, kỷ niệm việc Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể và Bí Tích Truyền Chức Thánh.
Thứ Sáu đi đàng thánh giá 3 ngôn ngữ lúc 3 giờ chiều, lúc 5pm chiều Nghi Thức Hôn Thánh Giá và Rước Lễ.
Thứ Bảy Ðại Lễ Vọng Phục Sinh lúc 8 giờ tối, mừng Chúa Sống Lại và Rửa Tội cho các anh chị em Tuyển Nhân.

Xin kính mời quí ông bà anh chị em đến để chúng ta cùng tham dự những nghi thứ phụng vụ đặc biệt rất là ý nghĩa và thánh thiện trên.

Xin nhấn vào đây để đọc tiếp, trang 2.

Pastor’s Corner

Palm Sunday, March 29, 2015

Dear Brothers and Sisters in Christ! Today is Palm Sunday; we begin Holy Week! I invite all of you to attend the Chrism Mass with our bishops, priests, religious and all the faithful at St. Columban Church in Garden Grove tomorrow, Monday, March 30, 2015 at 5:30 p.m.

This is a special mass because our Bishop Kevin Vann will bless the three oils for use in the administration of the sacraments throughout the diocese for the year. These oils are: Oil of Chrism, Oil of Catechumens, and Oil for the Sick. Meanwhile at our parish, we will have special liturgies during the three holy days the Church calls Easter Triduum:

(1) On Holy Thursday, the Trilingual mass will be at 6 p.m.
(2) On Good Friday, we will have the Trilin- gual Stations of the Cross at 3 p.m., followed by the Passion Play in Vietnamese at 5 p.m., and the Spanish Liturgy at 7 p.m.
(3) For the Saturday Easter Vigil, the Spanish Mass will be at 5 p.m. and the Vietnamese Mass will be at 8 p.m.

Please, come to celebrate with us!

Click here to read more, page 4.

Notas del Párroco

Queridos hermanos y hermanas en Cristo!

Hoy es Domingo de Ramos comenzamos la Semana Santa. Quiero invitar a todos a ir a la Misa Crismal con nuestros obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y todos los fieles mañana Lunes 29 de Marzo en la Iglesia de San Columbano a las 5:30 pm, se trata de una misa especial en la cual nuestro obispo Kevin Vann bendecirá los tres aceites para el uso en todas la iglesias en nuestra Diócesis. Estos aceites son: aceite Crismal, Aceite del Catecúmeno y Aceite para los En- fermos. Esta semana es la Semana Santa, nuestra parroquia tendrá liturgias especiales que la Iglesia llama Triduo:

Jueves Santo la misa trilingüe será a las 6:00 de la tarde.
Viernes Santo tendremos las Estaciones de la Cruz trilingües a las 3:00 de la tarde siguiendo con la Pasión del Señor en vietnamita a las 5pm, y la liturgia en español a las 7pm.
La Vigilia del Sábado será como sigue: la misa en español a las 5:00 de la tarde y para los vietnamitas a las 8:00 de la noche.

Por favor, vengan a celebrar con nosotros.


Haga clic aquí para leer más, página 5


Thông báo

ANNOUNCEMENTS | NOTICIAS

Rửa Tội Trẻ Em

(từ 7 tuổi trở xuống)

Quí Cha hàng tháng cử hành Bí Tích Rửa Tội Trẻ Em, từ 7 tuổi trở xuống, 2:00 PM – 3:00 PM, Chúa Nhật, tuần thứ nhì mỗi tháng: 8/3, 12/4, 10/5, 14/6. Nhằm lưu ý trách nhiệm và bổn phận của cha mẹ người Công Giáo, nên cha mẹ ruột và cha mẹ đỡ đầu phải tham dự 1 buổi học. Buổi học được tổ chức 7:00 PM – 8:30 PM, thứ Hai, tuần thứ tư mỗi tháng:23/2, 23/3, 27/4, 25/5, 22/6 tại phòng 203. Xin ghi danh tại văn phòng ít nhất trước 1 tháng, ghi rõ tên thánh, nếu có, nộp giấy khai sanh, và thu phí $50.00 cùng một lúc. Xin cảm ơn.

 Menu Right