21.08.2017


21.08.2017
THỨ HAI TUẦN 20 TN
Thánh Piô X, giáo hoàng

Mt 19,16-22
BÍ QUYẾT ĐI VÀO CÕI SỐNG

“Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi… Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn… và nếu muốn nên hoàn thiện, hãy bán tài sản, đem cho người nghèo.” (Mt 9,17.21)

Suy niệm: Bí quyết đi vào cõi sống đời đời là (1) tin vào Đấng có khả năng ban cõi sống đời đời ấy; và (2) thực hành phương thế mà Đấng ấy đưa ra. Đấng ấy là Thiên Chúa và phương thế là điều răn yêu thương của Ngài.

Thiên Chúa là Đấng duy nhất tốt lành, mọi điều tốt lành cũng như những người được gọi là tốt lành đều phải qui chiếu và chia sẻ sự tốt lành của Ngài. Tựa như “lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt” (thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu), các điều răn của Chúa bao trùm mọi sinh hoạt của đời sống con người. Bất cứ ai đã là người, nếu muốn sống tốt lành, đều phải tuân giữ Mười Điều Răn hay còn được gọi là luật tự nhiên. Thảo kính cha mẹ, tôn trọng sự sống mình và người khác, sống khiết tịnh, thành thật và công bằng… là những giá trị ngàn đời.

Mời Bạn: Chúa Giê-su còn muốn nâng cấp các giá trị ấy khi Ngài bảo hãy cho đi của cải trần gian rồi theo Ngài. Điều anh thiếu là mối tương quan cá vị với Ngài, Đấng giúp anh đi vào mối hiệp thông với Chúa Cha, Đấng ban cho anh sự sống đời đời làm gia nghiệp. Phải chăng, tựa như chàng thanh niên, mối quan hệ thân thiết với Chúa Giê-su là điều bạn đang thiếu ngày hôm nay?

Sống Lời Chúa: Tôi tập sống cho đi. Cho đi của cải, thời giờ, tiện nghi… điều ấy giúp tôi có khả năng cho đi những thứ lớn lao hơn khi Chúa cần đến.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là sự sống đời đời của cuộc đời con. Xin cho con một khi đã khám phá được bí quyết của sự sống đời đời như lời Chúa dạy, thì nỗ lực hết khả năng để thực hiện.

x