24.08.2017


24.08.2017
THỨ NĂM TUẦN 20 TN
Thánh Ba-tô-lô-mê-ô, tông đồ

Ga 1,45-51
TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN

“Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Ít-ra-en!” (Ga 1,49)

Suy niệm: Trong lịch sử nhân loại có bao người sở hữu các khả năng khác thường, chẳng hạn nói tiên tri về tương lai con người như bà Vanga, một tiên tri mù đang được giới truyền thông khai thác khá ầm ĩ. Không biết những lời tiên đoán của những người được thiên hạ phong là “tiên tri” đúng được bao nhiêu phần trăm, nhưng chắc chắn một điều là chẳng có ai tuyên xưng họ là thần thánh mà đi theo họ cả, và nếu có thì cũng chỉ nhất thời. Với Ba-tô-lô-mê-ô thì khác, khi nghe Chúa Giê-su nói tiên tri: “… lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi” (c. 48), ông đã tuyên xưng Ngài là Con Thiên Chúa, cũng như chấp nhận đi theo, dám sống và dám chết cho lời tuyên xưng ấy.

Mời Bạn: Bạn và tôi là những người đã, đang và sẽ đi theo thầy Giê-su. Thế nhưng, chúng ta ít nhiều cũng bị chi phối bởi những người có khả năng khác thường, hay các hiện tượng lạ lùng, thậm chí có khi bị khủng hoảng đánh mất niềm tin. Bạn làm gì khi nghe biết hay chứng kiến những điều ấy?

Chia sẻ: Mê tín dị đoan vẫn còn “đất sống” trong xã hội hiện đại này. Là Ki-tô hữu, bạn chia sẻ thế nào cho những ai đang còn bị mê hoặc bởi thói đời dễ làm lung lạc đức tin ấy?

Sống Lời Chúa: Tôi xác tín “kính mến Chúa trên hết mọi sự’ (kinh Mười điều răn) vẫn là cách thế để mình giữ vững niềm tin.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa biết chúng con thân phận mỏng dòn, dễ bị thói đời lôi cuốn. Xin tăng thêm đức tin cho chúng con, để chúng con trung thành đi trên con đường của Chúa Giê-su, Con Chúa. Amen.

x