LIÊN MINH THÁNH TÂM

Kính mời Ban trị sự và đoàn viên LMTT tham dự buổi tĩnh tâm lúc 6:00PM thứ Sáu, 6/21/2024, Nghi Thức Tuyên Hứa vào Thánh Lễ 10:30AM Chúa Nhật, 6/23/2024. Kính mời Ban tr ị sự và Quý đoàn viên tham dự đông đủ. Xin cảm ơn. 

x