Ban Trật Tự

Ban Trật Tự

Mục Đích thành lập ban trật tự:
Ban Trật tự Giáo xứ Đức Mẹ La Vang dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cha sở và Hội đồng mục vụ Giáo xứ.
Ban Trật tự quy tụ những người có tinh thần hy sinh và thiện chí phục vụ để bảo vệ quyền lợi giáo xứ và trật tự khuôn viên nhà thờ trong các ngày lễ, Chúa Nhật, lễ trọng, trong các sinh hoạt đặc biệt của giáo xứ và giúp thực hiện các công tác cần thiết theo sự yêu cầu của Hội đồng mục Vụ Giáo xứ.
Với phương châm: “PHỤC VỤ TRONG YÊU THƯƠNG”

Các thành viên Ban trật tự tự nguyện đón nhận nhau như anh em trong một đại gia đình để nâng đỡ nhau trên hành trình đức tin và cùng xây dựng Hạnh phúc gia đình giáo xứ.

Quý vị nào có nhã ý tham gia cùng ban trật tự, xin liên hệ số điện thoại : 714 775 6200 hoặc email về địa chỉ : info@ourladyoflavang.org với tiêu đề: [Gia nhập ban trật tự]

x