Ca Đoàn Gloria

Ca Đoàn Gloria

Mục đích: Phục vụ cộng đoàn qua lời ca tiếng hát Thánh Ca. Dùng những khả năng Chúa ban để phục vụ và nâng tâm hồn các tín hữu, ngõ hầu danh Chúa được vinh quang.

Quan thầy: Lễ Giáng Sinh — đêm Chúa xuống thế, nhập thể. Ðêm mà các Thiên Thần đồng ca “Alleluia… Gloria in Excelsis Deo… Vinh Danh Thiên Chúa trên Trời…”

Trách nhiệm:
– Phụ trách thánh lễ 6h30 chiệu Chúa Nhật tại Giáo Xứ
– Nhận hát lễ cưới và đám tang.
– Góp công với Giáo Xứ và Ðịa Phận khi cần.

Tập hát:
– Trước Thánh Lễ chiều CN lúc 5h00.
– Sẽ báo sau những ngày ngoại lệ khi dịp lễ lớn.

Ban điều hành:
Đoàn trưởng:
Đoàn phó
Thư ký:
Thủ quỹ:
Ca trưởng:

Ai có nhã ý muốn gia nhập ca đoàn xin liên lạc:

Hình ảnh sinh hoạt của ca đoàn:

20150801_102925 20150801_104200 20150801_135710

x