Legio Maria Junior

Legio Maria Junior

Bổn Mạng:

Hội Viên:

Giờ sinh hoạt:

Sau đây là một số hình ảnh sinh hoạt của Hội :

x