Thừa Tác Viên Thánh Thể

Extraordinary Ministers of Holy Communion

 

Guidelines for Extraordinary Ministers of Holy Communion 

[hr]

Application for Extraordinary Ministers of Holy Communion Ministry 

[hr]

Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể Ngoại Thường (Nội quy chung, Kỷ luật của phụng vụ, Trình tự thao tác phục vụ trong Thánh Lễ, Thừa tác viên phục vụ bệnh nhân)

x