ĐẠI HỘI MỤC VỤ GIÁO PHẬN 2018

Đức Cha Kevin Vann mời gọi toàn thể anh chị em đến với Đại Hội Mục Vụ 2018 với chủ đề Gặp Gỡ, Kết Nối, Truyền Giáo vào thứ Bảy ngày 13 tháng 10, 2018 tại Trường Trung Học Mater Dei, 1202 W Endinger Ave, Santa Ana, CA 92707.

Lệ Phí:

  • $35 ghi danh nhóm (+15) trước 17 tháng 9
  • $50 ghi danh qua điện thoại trước 17 tháng 9
  • $60 ghi danh tại chỗ – ngày 13 tháng 10

Xin xem thêm những chi tiết phổ biến này ở trang mạng www.ocbo.org/ipm Xin liên lạc để biết thêm chi tiết ở số (714) 282- 3079 hoặc gởi email đến ipminfo@rcbo.org

x