GHI DANH GIÁO XỨ

Giáo Xứ mời gọi tất cả các gia đình và anh chị em ghi danh vào cộng đoàn để nhận được các phúc lợi với tư cách là giáo dân, nhất là các hội đoàn phụng vụ thánh lễ hàng tuần. Để biết thêm thông tin về việc ghi danh, vui lòng liên lạc với Văn phòng Giáo Xứ theo số 714- 775-6200

x