Hình ảnh ngày 06/26/2016 THÁNH LỄ TẠ ƠN CỦA TÂN LINH MỤC VÀ TÂN PHÓ TẾ.

x